Soft network composite materials with deterministic and bio-inspired designs

Published in Nature Communications, 2015

Recommended citation: Kyung-In Jang, Ha Uk Chung, Sheng Xu, Chi Hwan Lee, Haiwen Luan, Jaewoong Jeong, Huanyu Cheng, Gwang-Tae Kim, Sang Youn Han, Jung Woo Lee, Jeonghyun Kim, Moongee Cho, Fuxing Miao, Yiyuan Yang, Han Na Jung, Matthew Flavin, Howard Liu, Gil Woo Kong, Ki Jun Yu, Sang Il Rhee, Jeahoon Chung, Byunggik Kim, Jean Won Kwak, Myoung Hee Yun, Jin Young Kim, Young Min Song, Ungyu Paik, Yihui Zhang, Yonggang Huang, John A. Rogers, "Soft network composite materials with deterministic and bio-inspired designs," in Nature Communications, vol. 18, no. 6, 6566, Mar. 2015. /files/Soft_Network_Composites.pdf

Direct Link