Soft microfluidic assemblies of sensors, circuits, and radios for the skin

Published in Science, 2014

Recommended citation: Sheng Xu,* Yihui Zhang,* Lin Jia,* Kyle E. Mathewson,* Kyung-In Jang, Jeonghyun Kim, Haoran Fu, Xian Huang, Pranav Chava, Renhan Wang, Sanat Bhole, Lizhe Wang, Yoon Joo Na, Yue Guan, Matthew Flavin, Zheshen Han, Yonggang Huang, John A. Rogers, "Soft microfluidic assemblies of sensors, circuits, and radios for the skin," in Science, vol. 344, no. 6179, pp. 70-74, Apr. 2014. /files/Soft_Microfluidic_Assemblies.pdf

Direct Link